Promocja idei budowy stref wysokiej specjalizacji produktowej w północnej Wielkopolsce

Logo projekt ZPORR

              Jak wynika z diagnozy zamieszczonej w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2007 - 2013 przestrzenne rozmieszczenie sektorów produkcyjnych gospodarki jest w Wielkopolsce zróżnicowane, przy czym północna Wielkopolska reprezentowana przez subregion pilski charakteryzuje się niższym stopniem uprzemysłowienia i stosunkowo niskim udziałem przemysłu wysokiej techniki, niż pozostałe ośrodki subregionalne Wielkopolski. Niski jest także poziom innowacyjności z wieloma barierami mentalnymi oraz barierami związanymi z wysokimi kosztami opracowania i wdrożenia innowacji, znacznie przekraczającymi możliwości kapitałowe większości przedsiębiorców. Taki stan rzeczy, przekładający się na niską konkurencyjność gospodarki Północnej Wielkopolski w skali regionu, kraju i Unii Europejskiej, generuje w kontekście przechodzenia do gospodarki elektronicznej, a w przyszłości do gospodarki opartej na wiedzy, potrzebę wsparcia kadr i pracowników sektora MiSP w dziedzinie inwestowania w wiedzę i umiejętności oraz systematyczny know-how z lokalnej szkoły wyższej.

     Przedmiotem projektu jest przygotowanie szerokiej oferty popularyzacji nauki i techniki w społeczeństwie północnej Wielkopolski oraz usług proinnowacyjnych dla przedsiębiorców w sektorze MiSP.

     Realizacja projektu przełoży się na wypracowanie pakietu działań generujących wzrost innowacyjności gospodarki i skutecznej kooperacji, a w konsekwencji stworzenie wstępnych warunków do szerzenia idei budowy stref wysokiej specjalizacji produktowej w tej części Wielkopolski w środowisku jednostek samorządu terytorialnego, biznesu, nauki oraz instytucji i organizacji instytucjonalnego otoczenia biznesu.

Generalnym celem projektu jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki Północnej Wielkopolski poprzez wykreowanie narzędzi do skutecznego promowania idei budowy stref wysokiej specjalizacji produktowej.

Osiągnięcie tak zdefiniowanego generalnego celu projektu wymaga stworzenia od podstaw systemu komunikacji, gromadzenia, filtracji, wymiany i przetwarzania informacji w obszarze działań edukacyjnych i innych przedsięwzięć wspierających rozwój innowacji. Kluczowym elementem tego systemu będzie wnioskodawca, jako kreator działań w obszarze systemu szkoleń, transferu wiedzy z nauki do przedsiębiorstw i otoczenia instytucjonalnego biznesu w północnej Wielkopolsce. Stworzony system pozwoli osiągnąć następujące cele szczegółowe projektu:

 1. Przełamywanie mentalnych barier innowacyjności w sektorze MiSP, szczególnie w odniesieniu do przekonania przedsiębiorstw o znaczeniu wyjścia poza własne zasoby wewnętrzne w kreowaniu innowacyjności produktowej i technologicznej dla wzrostu konkurencyjności, a przez to zwiększanie zdolności przedsiębiorstw do wprowadzania innowacji.
 2. Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw w regionie Północnej Wielkopolski, poprzez promowanie korzyści wynikających z przystąpienia do sieci współpracy w zakresie innowacji.
 3. Promocja możliwości efektywnego wykorzystania potencjału ludzkiego i infrastruktury technicznej wnioskodawcy do prowadzenia badań i prac wdrożeniowych na rzecz subregionalnego biznesu oraz w zakresie tworzenia i rozwoju klastrów.
 4. Integracja społeczności Uczelni i jednostek samorządu terytorialnego na rzecz innowacji oraz tworzenia i rozwoju stref wysokiej specjalizacji produktowej w północnej Wielkopolsce.

Cel generalny i cele szczegółowe zostaną osiągnięte poprzez realizację następujących głównych działań:

 1. Promocja innowacyjności gospodarki i idei budowy stref wysokiej specjalizacji produktowej w społeczeństwie subregionu pilskiego w formie seminarium naukowego odbywającego się na terenie wnioskodawcy w ramach III Festiwalu Nauki, pod hasłem „Przez edukację do gospodarki elektronicznej i gospodarki opartej na wiedzy"
 2. Opracowanie na podstawie badań monograficznych dokumentu pod tytułem „Istota i metodologia budowy stref wysokiej specjalizacji produktowej - identyfikacja wyzwań dla Północnej Wielkopolski".
 3. Projekt, wykonanie i ciągła eksploatacja internetowego serwisu informacyjnego, promującego transfer wiedzy od wnioskodawcy do biznesu, jego otoczenia instytucjonalnego i do jednostek samorządu terytorialnego oraz promującego inicjatywy klajstrowe i akcje szkoleniowe, mające na celu podnoszenie jakości kapitału ludzkiego związanego z ideą budowy stref wysokiej specjalizacji produktowej w północnej Wielkopolsce.
 4. Zorganizowanie konferencji zamykającej projekt na terenie Philips Lighting Poland S.A. - największego przedsiębiorstwa północnej Wielkopolski, znanego z wdrażania wysokich technologii, z którym wnioskodawca współpracuje na wielu płaszczyznach.
 5. Intensywne informowanie społeczeństwa o działaniach w projekcie poprzez środki masowego przekazu oraz druk i kolportaż ulotek i materiałów informacyjnych.


Beneficjentami Ostatecznymi projektu są:

 1. Jednostki samorządu terytorialnego (gminy i powiaty subregionu pilskiego oraz Stowarzyszenie Gmin i powiatów Nadnoteckich).
 2. Przedsiębiorcy przygotowujący się do uczestnictwa w sieci transferu innowacji w wymianie informacji.
 3. Nauczyciele akademiccy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile.

Projekt jest komplementarny z celami Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski (1. Integracja środowisk społeczno-gospodarczych na rzecz innowacji, 1.1. Podniesienie kultury innowacyjnej środowisk regionu, 1.1.3. Dialog sektora nauki ze społeczeństwem) oraz
Z Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 - 2013 (1.1. Wzmocnienie instytucjonalnego otoczenia biznesu, 1.4. Wsparcie przedsięwzięć wynikających z regionalnej Strategii Innowacji).

Projekt jest całkowicie kompatybilny z celami Priorytetu VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, a w szczególności z poddziałaniem 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Projekt jest komplementarny z celami polityki spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) w latach 2007-2013 i kluczowymi priorytetami odnowionej Strategii Lizbońskiej zapisanymi w Zintegrowanym Pakiecie Wytycznych na rzecz Wzrostu i zatrudnienia w kontekście wspierania inwestycji w kapitał ludzki.