Projekty ze środków UE - WRPO

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

"Rozbudowa powojskowego budynku J na potrzeby kształcenia inżynierskiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile"

     W obiektach przy ul. Podchorążych 10 w Pile, będących obecnie własnością Uczelni, do 1990 roku funkcjonowała Wyższa Oficerska Szkoła Samochodowa, a następnie Centrum Szkolenia Służby Czołgowo-Samochodowej. Po jego likwidacji Uczelnia przejęła w 2003 roku aktem darowizny od Gminy Piła działkę gruntu o powierzchni ponad 5 ha, zabudowaną dziewięcioma powojskowymi budynkami. Wówczas rozpoczęto realizację wielu inwestycji w wyniku, których obecnie Państwowa Wyższa Szkoła zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną, która odpowiada edukacyjnym standardom polskim i europejskim.

     W celu dalszego rozwoju infrastruktury Szkoły podejmowane są kolejne inwestycje. Bardzo ważnym przedsięwzięciem w okresie najbliższych dwóch latach będzie Rozbudowa powojskowego budynku J na potrzeby kształcenia inżynierskiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile.

     Niniejsza inwestycja w dniu 9 września 2010 roku została wybrana przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego do dofinansowania dla Działania 4.2 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i powojskowych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.  
     Dotacja w kwocie 7 673 tys. zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z umową o dofinansowanie z dnia 15 października 2010 roku przekazywana będzie w latach 2011-2012. Łączny koszt inwestycji wynosi 10 393 tys. zł.

     Inwestycja, mimo, że stanowić będzie autonomiczne zadanie oraz odrębny przedmiot inwestowania tworzyć będzie całość z dotychczas zrealizowanymi oraz planowanymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi, których celem jest nadanie nowej funkcji i zagospodarowanie opustoszałej kubatury obiektów powojskowych na cele edukacyjne oraz powiększanie bazy dydaktycznej Uczelni. Projekt współuczestniczy w zagospodarowaniu obiektów powojskowych zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji Obszarów Powojskowych na Terenie Miasta Piły.

  • Powierzchnia zrewitalizowanych, w ramach inwestycji, obszarów wyniesie 0,57 ha.
  • W ramach inwestycji wykonana zostanie rozbudowa istniejącego, powojskowego budynku dydaktycznego J, zlokalizowanego przy ul. Podchorążych 10 w Pile. W Projekcie zaplanowano również m.in. zagospodarowanie terenu wokół budynku, zakup pierwszego wyposażenia oraz remont i przebudowę niewielkiej części istniejącego budynku J, która to stanowić będzie łącznik z rozbudowaną, nową częścią. Obiekt przeznaczony zostanie na potrzeby studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Mechanika i Budowa Maszyn oraz kierunku Budownictwo, realizowanych w ramach Instytutu Politechnicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile.
  • W rozbudowanej, w wyniku inwestycji, części budynku „J" mieścić się będzie Zakład Budowy i Eksploatacji Maszyn oraz pomieszczenia przeznaczone na potrzeby kierunku Budownictwo.
  • W nowym obiekcie znajdować się będą dwadzieścia trzy pomieszczenia dydaktyczne, w tym sala wykładowa, sala audytoryjna, dwie sale seminaryjne oraz dziewiętnaście pracowni specjalistycznych, komputerowych i laboratoriów. Dodatkowo, w budynku będą się mieścić sekretariaty zakładów, gabinety, pokoje wykładowców, szatnie, sanitariaty, pomieszczenia techniczne, gospodarcze i pozostałe. Istniejący układ komunikacyjny wokół obiektu zostanie uzupełniony o parking pomocniczy na czternaście stanowisk, w tym dwa stanowiska dla osób niepełnosprawnych, drogi oraz chodniki. W wyremontowanym i przebudowanym fragmencie istniejącego budynku J, która to stanowić będzie łącznik z rozbudowaną, nową częścią znajdować się będą dwa magazyny, dwa zaplecza, sanitariat oraz ciągi komunikacyjne.
  • Wprowadzony zostanie pas zieleni izolacyjnej przy parkingach oraz zieleń ozdobna wokół obiektu.

     Projekt adresowany jest przede wszystkim do młodych mieszkańców gmin Północnej Wielkopolski, którzy w wyniku realizacji inwestycji uzyskają większy dostęp do wykształcenia odpowiadającego potrzebom rynku pracy. Z obiektu korzystać będą studenci kierunków inżynierskich oraz kadry akademicka Uczelni. Odbiorcami inwestycji są również firmy i instytucje z Subregionu Pilskiego, które zgłaszają zapotrzebowanie na wysokowykwalifikowaną kadrę inżynierską.

     Potrzeba realizacji projektu wynika z obecnej, trudnej sytuacji lokalowej Instytutu Politechnicznego PWSZ w Pile, ograniczającej rozwój procesów kształcenia oraz funkcjonowanie Instytutu. Projekt zrealizowany w przewidzianym zakresie pozwoli na uruchomienie i sprawne funkcjonowanie obiektu przeznaczonego na potrzeby kształcenia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn oraz częściowo na potrzeby na kierunku Budownictwo.
Realizacja studiów na kierunkach Mechanika i Budowa Maszyn oraz Budownictwo odpowiada potrzebom gospodarczym, społecznym i naukowym miasta Piły oraz Subregionu Pilskiego. Zgodnie z przeprowadzonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego badaniem dotyczącym oceny zapotrzebowania gospodarki na absolwentów szkół wyższych kierunek Mechanika i Budowa Maszyn stanowi jeden z dziesięciu kierunków kształcenia technicznego, na które przewidywane jest największe zapotrzebowanie na rynku pracy w całym kraju
w perspektywie 5 oraz 15 lat.

     Stworzenie, w wyniku inwestycji, bazy materialnej, zapewniającej doskonałe warunki do prowadzenia zajęć dydaktycznych umożliwi rozwój kierunków realizowanych w Instytucie Politechnicznym w PWSZ w Pile oraz wpłynie na podniesienie poziomu kształcenia inżynierskiego.  Pilska PWSZ jest jedyną uczelnią w regionie kształcącą na kierunkach inżynierskich. Najbliższe ośrodki akademickie o tym profilu znajdują się w odległości około 100 km. Realizacja i rozwój kierunków technicznych, przełoży się na podniesienie poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców Subregionu Pilskiego oraz wpłynie pośrednio na polepszenie warunków życia, pracy i odpoczynku lokalnej społeczności.

     Zaprojektowany budynek składać się będzie z części dydaktycznej wyższej dwupiętrowej z poddaszem użytkowym, bez podpiwniczenia oraz z części niższej, w której zlokalizowana będzie pracownia „ogólnej budowy pojazdów i maszyn roboczych”. Wszystkie kondygnacje budynku łączyć dwie klatki schodowe oraz winda osobowa.

     Rozbudowana, w wyniku inwestycji, nowa część budynku „J” pozbawiona będzie barier architektonicznych dla osób starszych i niepełnosprawnych. Przy wejściu głównym znajdować się będzie pochylnia umożliwiająca wjazd wózkiem inwalidzkim. W obiekcie zainstalowana zostanie winda osobowa na 8 osób, o udźwigu 630 kg. Na każdej kondygnacji, przy węzłach sanitarnych, znajdować się będą ubikacje dla osób niepełnosprawnych. Szerokość korytarzy przystosowana będzie dla dwustronnego ruchu osób poruszających się na wózkach.

Przewiduje się, że prace budowlane zakończone zostaną w grudniu 2012 roku, natomiast zajęcia dydaktyczne w nowym obiekcie prowadzone będą od semestru letniego roku akademickiego 2012/2013.

Parametry techniczne rozbudowy:

  • powierzchnia użytkowa: 3244,56 m2;
  • kubatura: 17092,89 m3.
  • powierzchnia użytkowa remontowanego w ramach projektu łącznika między istniejącym budynkiem, a rozbudowaną częścią: 83,24 m2.

 

Szczegóły dotyczące Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 dostępne są na stronie: www.wrpo.wielkopolskie.pl


zestawienie_kolorowewww

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

„FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI"