Studia pomostowe dla pielęgniarek

     Od października 2013 roku, tak jak w roku 2008, 2009 i 2010, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile prowadzone są bezpłatne studia pomostowe dla czynnych zawodowo pielęgniarek w ramach projektu "Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu II, Działania 2.3, Poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - PO KL na lata 2007-20013.

     Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych, co wpłynie na podniesienie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych na rzecz społeczeństwa. W efekcie ukończenia studiów pomostowych pielęgniarki i położne uzupełnią swoje kwalifikacje zawodowe do poziomu licencjata pielęgniarstwa lub położnictwa, co z kolei umożliwi dalszy rozwój zawodowy i stwarza możliwość kontynuacji kształcenia/doskonalenia zawodowego np. na uzupełniających studiach magisterskich.

     Pilska PWSZ jest jedną z nielicznych uczelni wyższych w tej części kraju, wybranych przez Ministerstwo Zdrowia, które spełniły warunki niezbędne do uzyskania dofinansowania ze środków unijnych. Studia pomostowe trwają od 2 do 5 semestrów, w zależności od rodzaju ukończonej wcześniej szkoły pielęgniarskiej.

Szczegóły dotyczące projektu: Instytu Ochrony Zdrowia tel. (067) 352 26 95 oraz na www.mz.gov.pl

 

Kapitał Ludzki