Regulamin

Regulamin Akademii Młodych Odkrywców

I. Postanowienia ogólne

 1. Akademia Młodych Odkrywców, zwana dalej Organizatorem, prowadzi swoją działalność w ramach zajęć dodatkowych dla uczniów szkół podstawowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, z siedzibą w Pile, przy ul. Podchorążych 10.
 2. Organizator przygotowuje cykl zajęć realizowanych w prostej i przystępnej dla dzieci formie, odbywających się w obiektach Uczelni.
 3. Honorowy Patronat nad Akademią Młodych Odkrywców sprawuje JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile.

II. Misja i cele Akademii Młodych Odkrywców

 1. Misją Akademii Młodych Odkrywców jest uświadomienie jej studentom, że proces kształcenia nie musi być nudny, a świat nauki może być ciekawą i inspirującą przygodą.
 2. Akademia Młodych Odkrywców powołana została w celu rozwijania dziecięcej ciekawości i zdolności twórczych, chęci poznawania świata, a także w celu promocji nauki i edukacji.
 3. Akademia Młodych Odkrywców organizuje zajęcia edukacyjne dla dzieci w formie wykładów, warsztatów oraz innych form kształcenia, prowadzonych przez wykładowców wyższych uczelni.
 4. Akademia Młodych Odkrywców jest projektem non-profit, a wszystkie wpłatyod uczestników oraz inne wpływy służą tylko i wyłącznie realizacji celów Akademii.

III. Studenci Akademii Młodych Odkrywców

 1. Studentem Akademii Młodych Odkrywców może zostać uczeń szkoły podstawowej, którego rodzic/opiekun prawny dokona zapisu na zajęcia za pomocą formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do Regulaminu) dostępnego na stronie internetowej www.amo.pwsz.pila.pl oraz opłaty za semestr nauki. Ilość miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 2. Dzieci zostaną podzielone na dwie grup wiekowe odpowiadające oddziałom szkolnym:
  Grupa 1 – klasy I-III
  Grupa 2 – klasy IV-VI.
 3. Akademia Młodych Odkrywców prowadzi zajęcia w ramach roku akademickiego, od 1 października do 30 czerwca, w dwóch semestrach – zimowym i letnim. Zapisy na nowy rok akademicki rozpoczynają się w czerwcu poprzedniego roku akademickiego. Pierwszy semestr nauki w Akademii obejmie wyjątkowo tylko semestr letni (2012 r.).
 4. Wykład trwa 60-90 minut wraz z przerwami. Cykl wykładów (jeden semestr studiów) kosztuje 7d0 zł. Opłatę należy uiścić na konto Akademii po otrzymaniu informacji o przyjęciu dziecka w poczet studentów Akademii Młodych Odkrywców.
 5. W czasie zajęć dzieci pozostają na terenie obiektów wskazanych przez Organizatora bez opieki rodziców/opiekunów prawnych. Opiekę sprawują osoby wyznaczone przez Organizatora. Opieka Organizatora kończy się z chwilą zakończenia zajęć. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek odebrania dziecka po wykładzie, nie później niż 15 minut po planowym zakończeniu zajęć. W przypadku nieodebrania dziecka po zakończeniu zajęć, Organizator po uprzedniej, bezskutecznej próbie skontaktowania się z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka, zastrzega sobie prawo zgłoszenia tego faktu właściwym organom. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia w przedmiotowej sprawie (załącznik nr 2 do Regulaminu).
 6. Organizator przewiduje przygotowanie (bezpłatnych i odpłatnych) dodatkowych warsztatów, kursów, prezentacji tematycznych, z różnych dziedzin nauki, w mniejszych grupach. Informacje o dodatkowych formach kształcenia umieszczane będą na stronie internetowej Akademii.
 7. Plan zajęć Akademii Młodych Odkrywców dostępny na stronie internetowej Akademii jest na bieżąco uaktualniany. Organizator zobowiązuje się do ogłoszenia planu wykładów na dany semestr co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem semestru.
 8. Każdy student Akademii Młodych Odkrywców otrzymuje bezpłatnie indeks, biret i przypinkę z logo Akademii oraz w miarę możliwości inne gadżety. W razie zgubienia jakiegoś elementu studenckiej wyprawki, student może otrzymać kolejny, po uiszczeniu opłaty w wysokości 10 zł na konto Akademii.
 9. Każdy student Akademii Młodych Odkrywców otrzymuje dyplom ukończenia Akademii w czerwcu każdego roku. Dyplom jest potwierdzeniem uczestnictwa i ma charakter symboliczny.
 10. Studenci zobowiązani są przybyć na wykłady 15-20 minut przed ich rozpoczęciem w celu przeprowadzenia sprawnej rejestracji przez pracowników Akademii.
 11. Studenci mają obowiązek kulturalnego zachowania w czasie zajęć oraz stosowania się do poleceń Organizatora. Niestosowanie się do powyższych może skutkować wyproszeniem z zajęć.
 12. Za obecność na wykładach studenci otrzymują pieczątki. Zaliczenie semestru odbywa się automatycznie po uzyskaniu trzech pieczątek z czterech/pięciu wykładów, jakie można uzyskać w semestrze.
 13. Organizator nie zwraca opłat za zajęcia, na których dziecko nie było obecne.
 14. Jeśli student zrezygnuje z uczestnictwa w zajęciach danego semestru w terminie do 7. dni od daty rejestracji, opłata będzie zwrócona, po odjęciu kosztów zajęć już odbytych oraz kosztów wyprawki studenckiej. O chęci rezygnacji należy powiadomić biuro Akademii drogą mailową. Zwrot opłaty nastąpi w terminie do 14. dni od daty rezygnacji.
 15. Jeśli student zrezygnuje z zajęć po terminie 7. dni od daty rejestracji, opłata nie będzie zwracana.
 16. Organizator ma prawo do odwołania zajęć z przyczyn od niego niezależnych. W przypadku odwołania zajęć Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia ich w innym terminie. Studenci i ich rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do śledzenia na bieżąco informacji ogłaszanych na stronie internetowej.
 17. Organizator komunikuje się ze studentami i ich rodzicami/opiekunami prawnymi za pomocą strony internetowej, poczty elektronicznej, lub w wyjątkowych przypadkach telefonicznie.
 18. Dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji zadań, związanych z działalnością Akademii Młodych Odkrywców. Wypełniając formularz rodzic/opiekun prawny kandydata) wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych w celach związanych z działalnością Akademii. Kwestie ochrony danych osobowych reguluje ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rodzicom/opiekunom prawnym studentów przysługuje prawo dostępu do danych osobowych studenta, ich poprawiania bądź zażądanie ich usunięcia. Zażądanie usunięcia danych dziecka, podawanych w formularzu rejestracyjnym, wyklucza możliwość dalszego uczestnictwa dziecka w zajęciach Akademii Młodych Odkrywców i jest równoznaczne z usunięciem dziecka z listy studentów.
 19. Rodzic/opiekun prawny studenta wyraża/nie wyraża zgody na otrzymywanie informacji handlowej (dotyczącej działań i projektów Akademii) drogą mailową na podany w formularzu adres e-mail. Korespondencję tego typu regulują przepisy ustawy z dn. 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 20. Rodzic/opiekun prawny wyraża/nie wyraża zgody na publikowanie zdjęć, audycji, wywiadów z udziałem dziecka na stronach internetowych Akademii Młodych Odkrywców i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, w mediach oraz materiałach promocyjnych i informacyjnych Akademii Młodych Odkrywców i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile. Jednocześnie zabrania się pobierania i wykorzystywania zdjęć umieszczonych na stronie internetowej Organizatora przez osoby trzecie, bez wcześniejszej zgody autora pod groźbą odpowiedzialności karnej.
 21. Dostarczenie wypełnianego formularza zgłoszeniowego na adres Organizatora lub adres poczty elektronicznej amo@pwsz.pila.pl oznacza zapoznanie się i akceptację Regulaminu przez rodzica/opiekuna prawnego studenta.
 22. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.