Informacje dla Rodziców/Opiekunów prawnych

Akademia Młodych Odkrywców jest formą zabawy dla dzieci połączoną z propagowaniem edukacji.
Celem Akademii jest zachęcenie dzieci do poznawania świata i nauki

Pracownicy dydaktyczni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w  Pile przygotowali dla dzieci, uczniów szkół podstawowych, w wieku 6-12 lat, wykłady – odpowiedzi na,
z pozoru proste, dziecięce pytania.

Dzieci będą miały okazję poczuć się prawdziwymi studentami. Wykłady odbywać się będą w auli – Auditorium Maximum, w budynku Biblioteki Głównej lub w laboratoriach i pracowniach Uczelni
(przy ul. Podchorążych 10), gdzie na co dzień kształcą się "prawdziwi" studenci.

Studenci Akademii Młodych Odkrywców zostaną podzieleni na dwie grupy wiekowe odpowiadające oddziałom szkolnym:

  • Grupa 2 klasy I-III
  • Grupa 1 – klasy IV-VI

Akademia Młodych Odkrywców stawia sobie za cel przygotowanie dzieci do funkcjonowania
w społeczeństwie przyszłości. Młodzi Odkrywcy powinni:

  • poszerzać swoje horyzonty myślowe w oparciu o umiejętną selekcję i aktualizację danych,
  • oceniać swoje predyspozycje, typ inteligencji, starać się je wykorzystać pomagając innym i sobie,
  • doceniać znaczenie wiedzy we współczesnym świecie,
  • dążyć do poznania obiektywnymi metodami naukowymi,
  • umieć przeprowadzać proste obserwacje naukowe.

Misją Akademii Młodych Odkrywców jest zaszczepienie w dzieciach miłości do Nauki, pisanej przez duże N i pielęgnowanie w nich naturalnej ciekawości świata.

Zadaniem Akademii Młodych Odkrywców jest organizacja wykładów dla dzieci prowadzonych przez wykładowców wyższych Akademii. Wykłady odbywają się na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty (ewentualnie wyjątkowo w pozostałe dni tygodnia).

KTO MOŻE ZOSTAĆ STUDENTEM?

Studentem Akademii Młodych Odkrywców może zostać uczeń szkoły podstawowej, którego rodzic/opiekun dokona zapisu na studia za pomocą formularza zgłoszeniowego do pobrania na stronie internetowej Akademii Młodych Odkrywców oraz dokona opłaty (po otrzymaniu informacji
o zarejestrowaniu dziecka na wykłady
) za semestr nauki w wysokości 70 zł. Ilość miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

KIEDY I JAK ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA?

Akademia Młodych Odkrywców prowadzi zajęcia w ramach roku akademickiego, od 1 października do 30 czerwca, w dwóch semestrach – zimowym i letnim. Zapisy na nowy rok akademicki rozpoczynają się w sierpniu-wrześniu poprzedniego roku akademickiego.

Wykład trwa 60-90 minut (wraz z przerwami). W czasie wykładów dzieci pozostają w sali wykładowej bez opieki rodziców; opiekę sprawuje organizator. Opieka organizatora kończy się z chwilą zakończenia zajęć. Rodzic/opiekun ma obowiązek odebrania dziecka po wykładzie.

Plan zajęć Akademii Młodych Odkrywców (na bieżąco uaktualniany) dostępny będzie na stronie Akademii. Organizator zobowiązuje się do ogłoszenia planu wykładów na dany semestr minimum dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru.

Studenci zobowiązani są przybyć na wykłady 10-20 minut przed ich rozpoczęciem w celu przeprowadzenia sprawnej rejestracji przez pracowników Akademii Młodych Odkrywców.

Studenci mają obowiązek kulturalnego zachowania w czasie zajęć oraz stosowania się do poleceń organizatorów i opiekunów. Niestosowanie się do powyższych może skutkować wyproszeniem z zajęć.

Za obecność na wykładach studenci otrzymują pieczątki. Zaliczenie semestru odbywa się automatycznie po uzyskaniu trzech pieczątek z czterech/pięciu jakie można uzyskać w semestrze.

Organizator ma prawo do odwołania wykładu z przyczyn od niego niezależnych. W razie odwołania zajęć Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia ich w innym terminie. Studenci i ich rodzice są zobowiązani do śledzenia na bieżąco informacji ogłaszanych na stronie internetowej.

INDEKS, BIRET, PRZYPINKA... ATRYBUTY STUDENTA AKADEMII MŁODYCH ODKRYWCÓW

Każdy student Akademii Młodych Odkrywców otrzymuje bezpłatnie indeks (w trakcie uroczystej inauguracji Akademii), biret, długopis, przypinkę, identyfikator. W razie zgubienia jakiegoś elementu studenckiej wyprawki student może otrzymać kolejny po uiszczeniu przez rodzica opłaty 10 zł na konto Akademii.

Organizator nie zwraca opłat za zajęcia, na których dziecko nie było obecne. Jeśli student zrezygnuje
z uczestnictwa w zajęciach danego semestru do 7 dni od daty rejestracji, opłata będzie zwrócona, po odjęciu kosztów zajęć już odbytych oraz kosztów wyprawki studenckiej. O chęci rezygnacji należy powiadomić biuro Akademii Młodych Odkrywców drogą mailową. Zwrot opłaty nastąpi do 14 dni od daty rezygnacji. Jeśli student zrezygnuje z zajęć po terminie 7 dni od daty rejestracji, opłata nie będzie zwracana.

Organizator komunikuje się ze studentami za pomocą poczty elektronicznej, lub w wyjątkowych przypadkach telefonicznie.

UWAGA, BARDZO WAŻNE!

Dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji zadań związanych z działalnością Akademii Młodych Odkrywców. Wypełniając formularz kandydat na studenta (rodzic/opiekun kandydata) wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych w celach związanych
z działalnością Akademii. W kwestii ochrony danych osobowych Organizator ma prawa i obowiązki regulowane ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rodzicom i opiekunom studentów przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych studenta, ich poprawiania bądź zażądanie ich usunięcia. Zażądanie usunięcia danych studenta podawanych w formularzu rejestracyjnym wyklucza możliwość dalszego uczestnictwa dziecka w zajęciach Akademii Młodych Odkrywców i jest równoznaczne z usunięciem dziecka z listy studentów.

Rodzic (opiekun) studenta proszony jest o wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowej (dotyczącej działań i projektów Uniwersytetu) drogą mailową na podany w formularzu adres e-mail. Korespondencję tego typu regulują przepisy ustawy z dn. 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Rodzic/opiekun proszony jest także o wyrażenie zgody na umieszczanie zdjęć dziecka na stronie internetowej Akademii Młodych Odkrywców wykonanych podczas wykładów oraz na wykorzystanie ich
w celach marketingowych. Jednocześnie zabrania się pobierania i wykorzystywania zdjęć umieszczonych na naszych stronach przez osoby trzecie, bez wcześniejszej zgody autora pod groźbą odpowiedzialności karnej.

Dostarczenie wypełnianego formularza zgłoszeniowego oznacza zapoznanie się i akceptację Regulaminu przez rodzica/opiekuna studenta.