Wymagane dokumenty

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW - START JUŻ 2 CZERWCA

1. podanie o przyjęcie na I rok studiów na ustalonym formularzu;
2. oryginał, odpis lub poświadczoną przez uczelnię kopię świadectwa dojrzałości;
3. świadectwo ukończenia szkoły średniej/ ponadgimnazjalnej (oryginał lub kopia potwierdzona przez szkołę);
4. zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do studiów na obranym kierunku - dotyczy kierunków: pielęgniarstwo, fizjoterapia, kosmetologia, ratownictwo medyczne;
5. kserokopia dowodu osobistego poświadczona notarialnie lub przez pracownika sekretariatu właściwego Instytutu PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile;
6. trzy aktualne fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
7. dowód opłaty rekrutacyjnej;
8. oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat, o którym mowa w art. 170 a ust. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) w przypadku kandydata na studia stacjonarne.

Uwaga. Na kierunkach medycznych zaświadczenie lekarskie winno być wystawione przez lekarza medycyny pracy. Badania kandydatów wykonywane są bezpłatnie na podstawie imiennego skierowania wystawionego przez uczelnię (do odbioru w sekretariacie właściwego Instytutu). Badania wykonywane są w Wielkopolskim Centrum Medycyny Pracy w Pile (al. Wojska Polskiego 49a, 64-920 Piła) lub przez uprawnionych lekarzy w innych miastach.

PO DOKONANIU REJESTRACJI ON-LINE, DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W SEKRETARIACIE DANEGO INSTYTUTU:

  • Sekretariat INSTYTUTU OCHRONY ZDROWIA dla kierunków: FIZJOTERAPIA, PIELĘGNIARSTWO, KOSMETOLOGIA, RATOWNICTWO MEDYCZNE - bud. A, II piętro, s. 212
  • Sekretariat INSTYTUTU EKONOMICZNEGO dla kierunku: EKONOMIA - bud. B, II piętro, s. 213
  • Sekretariat INSTYTUTU HUMANISTYCZNEGO dla kierunków: FILOLOGIA, POLITOLOGIA, PRACA SOCJALNA - bud. D, II piętro, s. 209
  • Sekretariat INSTYTUTU POLITECHNICZNEGO dla kierunków: BUDOWNICTW, ELEKTROTECHNIKA, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, TRANSPORT - bud. J, I piętro, s. 114, 119, 120