Regulamin praktyk

  • Regulamin praktyk zawodowych, załącznik  do zarządzenia  Nr 60/13 Rektora PWSZ im. St. Staszica w Pile z dnia 20 czerwca 2013 r., według Krajowych Ram Kwalifikacji
  • Regulamin praktyk zawodowych, załącznik do zarządzenia Nr 47/11 Rektora PWSZ im. St. Staszica w Pile z dnia 20 października 2011 r.