Praktyki studenckie krok po kroku

ORGANIZACJA STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH

 1. Przed rozpoczęciem praktyki student powinien zapoznać się z regulaminem praktyk zawodowych, który znajduje się na stronie Biura praktyk studenckich.
 2. Pobrać ze strony Biura praktyk studenckich program praktyki oraz kartę weryfikacji efektów kształcenia – zapoznać się z nimi, omówić z opiekunem praktyki (na każdej specjalności lub kierunku powołany jest opiekun praktyki z ramienia Uczelni).
 3. Jeśli student decyduje się na realizację praktyki we własnym zakresie to:
  • pobiera ze strony Biura praktyk oświadczenie, które czytelnie wypełnia pracodawca,
  • student składa oświadczenie w Biurze praktyk studenckich, co najmniej na tydzień przed rozpoczęciem praktyki. Wówczas otrzymuje dwa egzemplarze skierowania na praktyki oraz dzienniczek praktyk.
 4. Jeśli student chciałby skorzystać z praktyk zaproponowanych przez Uczelnię, powinien zgłosić się do pracownika Biura praktyk studenckich z miesięcznym wyprzedzeniem, w celu przedstawienia przez pracowników Biura oferty praktyk.
 5. Po zrealizowanych praktykach jeden egzemplarz skierowania, potwierdzonego przez pracodawcę należy zwrócić do Biura praktyk studenckich.
 6. Dzienniczek praktyk, który powinien być wypełniony zgodnie z wymaganiami opiekuna praktyki z ramienia Uczelni, wraz z kartą weryfikacji efektów kształcenia, należy zdać opiekunowi praktyki, w terminie przez niego ustalonym, w celu zaliczenia i oceny praktyki.
 7. Po zakończonych praktykach każdorazowo należy uzupełnić ankietę dotyczącą ich organizacji. Ankieta dostępna jest w zakładce Ankieta oraz u pracowników Biura praktyk studenckich.


ORGANIZACJA STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

 1. Studentów studiów niestacjonarnych obowiązują takie same wymogi i taka sama dokumentacja, jak studentów studiów stacjonarnych, chyba że pracują zgodnie ze studiowaną specjalnością. Wówczas należy pobrać ze strony Biura praktyk studenckich druk zaświadczenia i kartę weryfikacji efektów kształcenia (która jest załącznikiem do programu praktyki, studiowanej specjalności czy kierunku).
 2. Wyżej wymienione, uzupełnione przez studentów dokumenty w terminie rozliczania praktyki należy przedstawić opiekunowi praktyki z ramienia Uczelni, celem uzyskania zaliczenia i oceny.

UWAGA!

 1. Informujemy, że student w żadnym wypadku nie może odbywać praktyki bez skierowania wydanego przez Biuro praktyk studenckich.
 2. Przypominamy wszystkim studentom, o konieczności ubezpieczeń NW oraz OC na wybranych specjalnościach lub kierunkach.
 3. Na kierunkach prowadzonych przez Instytut Ochrony Zdrowia, wszyscy studenci otrzymają od pracowników Biura praktyk studenckich skierowania na badania do lekarza medycyny pracy, w terminach uzgodnionych ze starostami roku (II semestr).
 4. Pozostałym studentom skierowania do poradni medycyny pracy będą wydawane w Biurze praktyk studenckich według potrzeb.

Pracownicy Biura praktyk studenckich udzielają wszelkich informacji
w p. 9, 10, 11, budynek A,
od 8.30 – 15.30
oraz pod numerami tel. 67 35226 36 oraz 67 352 26 81.