Struktura organizacyjna

Za całokształt działalności centrum odpowiada Kierownik CSK powoływany (odwoływany) przez Rektora na wniosek Prorektora.

Prorektor określa zakres obowiązków i kompetencje Kierownika CSK, który z kolei precyzuje szczegółowe zakresy zadań i kompetencji dla wszystkich podległych mu pracowników CSK.

Schemat struktury organizacyjnej CSK przedstawia poniższy rysunek:


str_org_csk