Kierunek RATOWNICTWO MEDYCZNE

Wprowadzenie w dniu 8 września 2006 roku Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym przyczyniło się do stworzenia systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. W ramach tego systemu istotne miejsce zajmują zespoły ratownictwa medycznego podejmujące medyczne czynności ratunkowe w warunkach pozaszpitalnych. Istotą kształcenia na kierunku jest przygotowanie odpowiednich pracowników dla potrzeb rynku usług medycznych, premiującego wykształcenie wyższe oraz ciągłe doskonalenie umiejętności i posiadanej wiedzy.

Absolwent powinien być przygotowany do pracy:

 • w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych oraz ośrodkach nauczających,
 • w Centrum Powiadamiania Ratunkowego szczebla powiatowego i regionalnego,
 • w powiatowych i wojewódzkich zespołach do spraw opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego,
 • w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
 • w charakterze instruktora pierwszej pomocy (w szkołach, jednostkach straży pożarnej, służbach ratowniczych i zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości),
 • w służbach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach przemysłowych,
 • w charakterze koordynatora medycznego przy zabezpieczaniu imprez masowych.

RATOWNICTWO MEDYCZNE - WARTO PONIEWAŻ:

 1. studenci kierunku ratownictwo medyczne będą mogli dobrowolnie i nieodpłatnie przystąpić do kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy, którego ukończenie daje możliwość zdobycia dodatkowych punktów podczas składania dokumentów do straży pożarnej, policji
 2. studenci trybu niestacjonarnego, w ramach edukacji podyplomowej dla ratowników medycznych, uczestniczyć będą nieodpłatnie w seminariach i warsztatach edukacyjnych. Dzięki temu zdobędą punkty edukacyjne w ramach doskonalenia zawodowego
 3. studenci trybu niestacjonarnego uzyskają zniżkę na uczestnictwo w kursie doskonalącym dla ratowników medycznych
 4. studenci kierunku ratownictwo medyczne będą mieć możliwość ukończenia kursów certyfikowanych przez ERC
 5. co roku reprezentacja kierunku ratownictwo medyczne uczestniczy w Mistrzostwach Polski Uczelni Medycznych w Ratownictwie Medycznym oraz innych zawodach ratowniczych
 6. studenci, poprzez prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach, doskonalić będą zasady nauczania oraz przekazywania wiedzy i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego

A POZA TYM STUDENCI:

 • uczą się od najlepszych specjalistów-praktyków i ćwiczą na doskonałej klasy sprzęcie
 • w program studiów wpisane mają 2 obozy szkoleniowe - letni z ratownictwa wodnego - zimowy z ratownictwa górskiego
 • mogą uzyskać stypendia m.in.: naukowe, socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendia na wyżywienie, mieszkaniowe oraz zapomogi

CZAS TRWANIA STUDIÓW

Studia zawodowe stacjonarne i niestacjonarne na kierunku ratownictwo medyczne trwają sześć semestrów. Obejmują zajęcia dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia, zajęcia praktyczne i seminaria) oraz 14 tygodni praktyk zawodowych. Formą zaliczenia poszczególnych przedmiotów jest egzamin lub zaliczenie z oceną. Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej-licencjackiej i zdaniem egzaminu dyplomowego. Studia niestacjonarne realizowane są w formie trzydniowych zjazdów trzy razy w miesiącu.

PRAKTYKI ZAWODOWE

 • praktyka szpitalna na oddziale ratunkowym,
 • praktyka w stacjach pogotowia ratunkowego,
 • praktyka w jednostkach Terenowej Państwowej Straży Pożarnej,
 • praktyka na obozie sprawnościowym.

Praktyki zawodowe dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych odbywają się w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych w miesiącach wakacyjnych, zarówno po pierwszym jak i drugim roku studiów. Ewentualne uzupełnienie praktyk zawodowych (nie dłużej aniżeli jeden tydzień) jest również możliwe w przerwie pomiędzy piątym a szóstym semestrem.