Kierunek PIELĘGNIARSTWO

Kształcenie pielęgniarek na poziomie co najmniej wyższych studiów zawodowych wynika z ratyfikowanego i obowiązującego w Polsce od 2000 r. "Europejskiego porozumienia w sprawie szkolenia i kształcenia pielęgniarek" (Dz. U. nr 83, poz. 384 z 1996 r.).

Program studiów ułożony jest zgodnie ze standardami kształcenia pielęgniarek w wyższych szkołach zawodowych, określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2002 roku (z póź. zm.), wydanego na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej. Standardy te odpowiadają wymogom Unii Europejskiej.

Absolwent kierunku powinien, dzięki studiom, opanować wiadomości i umiejętności niezbędne do realizacji zadań zawodowych pielęgniarki, składających się na funkcje bezpośrednio skierowane na odbiorcę usług i funkcje pośrednie, związane z rozwojem praktyki i zawodu.

Absolwenci przygotowani będą do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej tj.: ochrony zdrowia, opiekuńczo-pielęgnacyjnych, usprawniania leczniczego, zakładach pracy chronionej, opieki społecznej, podstawowej opieki zdrowotnej, placówkach oświatowych, pielęgniarstwa środowiskowego i rodzinnego oraz innych placówkach, w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji zawodowych uzyskanych przez absolwenta.
Krajowa Rada Akredytacyjna Szkolnictwa Medycznego, wizytująca w listopadzie 2004 r. Instytut Pielęgniarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, stwierdziła we wniosku końcowym, że Uczelnia spełnia wszystkie kryteria obligatoryjne, dotyczące standardów kształcenia na prowadzonym kierunku studiów, przyznając ogółem maksymalną liczbę punktów.

ORGANIZACJA I PRZEBIEG STUDIÓW STACJONARNYCH

Studia stacjonarne trwają 6 semestrów. Obejmują zajęcia dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia, seminaria, zajęcia praktyczne i 30 tygodni praktyk zawodowych oraz samokształcenie.

Praktyka, w ramach przedmiotu "Podstawy pielęgniarstwa", odbywać się będzie w Szpitalu Specjalistycznym w Pile po zakończeniu pierwszego roku studiów (3 tygodnie). Praktyka kliniczna odbywać się będzie po III semestrze  (5 tygodni), po IV semestrze (8 tygodni), po V semestrze (6 tygodni ) oraz
w semestrze VI (8 tygodni), na następujących oddziałach szpitalnych:

 • internistyczny,
 • chirurgia,
 • pediatria,
 • neurologia,
 • położnictwo i ginekologia,
 • anestezjologia i intensywna terapia,
 • geriatria,
 • psychiatria,
 • opieki paliatywnej,
 • rehabilitacji i opieki nad osobami niepełnosprawnymi,
 • oraz w podstawowej opiece zdrowotnej.

ORGANIZACJA I PRZEBIEG STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

Studia niestacjonarne przeznaczone są dla osób posiadających świadectwo dojrzałości i dyplom pielęgniarski, które chcą uzupełnić wykształcenie do poziomu studiów wyższych zawodowych. Czas trwania studiów i liczba godzin dydaktycznych zależy od rodzaju ukończonej średniej szkoły pielęgniarskiej oraz doświadczenia zawodowego (część zajęć praktycznych i praktyk zawodowych można zaliczyć na podstawie udokumentowanego doświadczenia zawodowego i uzyskanych specjalizacji).

Studia niestacjonarne realizowane są w formie trzydniowych zjazdów - dwa lub trzy razy w miesiącu. Możliwy jest jeden zblokowany zjazd tygodniowy.

RODZAJE STUDIÓW ZAWODOWYCH NIESTACJONARNYCH:

 1. 2- semestralne studia zawodowe dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami pięcioletnich liceów medycznych
 2. 2- semestralne studia zawodowe dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami dwuipółletnich medycznych szkół zawodowych
 3. 2- semestralne studia zawodowe dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami trzyletnich medycznych szkół zawodowych
 4. 3- semestralne studia zawodowe dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami dwuletnich medycznych szkół zawodowych.