Konferencje i seminaria

 

I MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM NAUKOWE

DETERMINANTY ROZWOJU REGIONÓW W EUROPIE SPOŁECZEŃSTWO, GOSPODARKA,  TURYSTYKA

 

PANEL PROBLEMOWY: SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE JAKO WSPÓLNE DOBRO. WYMIAR INTERDYSCYPLINARNY

 

TERMIN:                 15-16 marca 2012 r.

MIEJSCE:                Hotel Gromada al. Piastów 5 Piła

ORGANIZATOR:       Instytut Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

                            im. Stanisława Staszica w Pile

 

PATRONAT HONOROWY NAD SEMINARIUM PRZYJĘLI:

 

Prezydent Miasta Piły - Piotr Głowski

Rektor Państwowej  Wyższej Szkoły Zawodowej  im. Stanisława Staszica w Pile - prof. dr hab. Adam Marcinkowski oraz inne instytucje naukowe i publiczne szczebla regionalnego i centralnego.

Idea „państwa dobrego" w kształtującym się ładzie cywilizacyjnym podnoszona już w starożytności przez Arystotelesa (348-322 p.n.e.), zależy od tego, kto rządzi. Kryterium podziału stanowi odpowiedź na pytanie - czy rządy sprawowane są w interesie ogółu (rządy dobre), czy tylko dla własnej korzyści rządzących (rządy złe). Powołanie państwa zgodnie z wykładnią Arystotelesa ukierunkowane jest na urzeczywistnienie celów: 1. indywidualistycznych, 2. totalitarystycznych, 3. solidarystycznych. Cel indywidualistyczny polega na zapewnieniu wolności poszczególnym jednostkom, suwerenności działania; totalitarystyczny - na uznawaniu pierwszeństwa państwa w stosunku do człowieka oraz urzeczywistnianiu idei: potęgi, panowania, zwycięstwa; solidarystyczny - na realizacji potrzeb, wyzwań „dobra wspólnego" całego społeczeństwa; dobrem wspólnym są warunki życia kulturowego, dzięki którym jednostki oraz wszelkie podmioty życia społecznego pełniej i łatwiej osiągają własną doskonałość; „dobro wspólne" uwzględnia zarówno rzeczywistość wynikająca z porządku prawa naturalnego, jak i instytucje państwowe i pozarządowe oraz wytwory rozwoju kulturowego, które ukierunkowane są na zaspokajanie potrzeb człowieka zarówno w ładzie społeczno-gospodarczym, jak i duchowym, a w tym intelektualnym[1]. Takie warunki dobra wspólnego przewiduje idea Społeczeństwa Obywatelskiego.

CELE:

Głównym celem Seminarium jest wymiana myśli, poglądów oraz doświadczeń naukowych i zawodowych, wskazujących determinanty rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w regionach Europy i w Polsce.

Podczas seminarium analizie poddany zostanie proces rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w regionach Europy i Polski w świetle prawa unijnego - międzynarodowego oraz krajowego.

Podjęta zostanie także próba identyfikacji szans i zagrożeń szans rozwojowych współczesnych społeczeństw.

Treści seminaryjnych rozważań skupiać się będą wokół następujących problemów:  

1. Jak w Polsce i Europie pokonuje się trudności wynikające z budowy demokracji i „społeczeństwa obywatelskiego"?

2. Jaki jest rzeczywisty wpływ obywateli - mieszkańców środowisk lokalnych na  współpracę z instytucjami władzy?

3. W jakim stopniu idea „społeczeństwa obywatelskiego" odzwierciedlona jest w normach  prawa krajowego i międzynarodowego?

4. Jak funkcjonuje prawny system ochrony praw i wolności obywatelskich?

5. W jakim stopniu istniejące instytucje krajowe i międzynarodowe gwarantują obywatelom przestrzeganie prawa?

6. Jakie możliwości działania mają instytucje pozarządowe, w tym stowarzyszenia i fundacje w reprezentowaniu interesów obywateli?

7. Czy i w jakim stopniu obywatele Polski i Europy mają zapewnioną możliwość czynnego uczestnictwa w różnych dziedzinach życia społecznego?

8. Jakie zagrożenia występują dla budowy „społeczeństwa obywatelskiego" w Polsce i w Europie?

 

KOMITET NAUKOWY:

 

prof. zw. dr hab. Adam Marcinkowski

prof. zw. dr hab. Kazimierz Pająk

prof. zw. dr hab. Grzegorz Gołembski

prof. zw. dr hab. Wacław Jarmołowicz

prof. zw. dr hab. Grzegorz Piwnicki

 

KOMITET ORGANIZACYJNY:

 

Przewodniczący - prof. nadzw. dr Lech Kacprzak

Z-ca przewodniczącego - doc. dr Paweł Malendowicz

Sekretarz - mgr Renata Herba

Członkowie: - doc. dr Arkadiusz Z. Kotliński

                  - mgr Michał Bania

                  - mgr Łukasz Popławski

                  - mgr Robert Stefanowski

                  - Anna Garlicka

 

SEKRETARIAT:

Instytut Humanistyczny

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła,

tel. 67 352 26 07, fax 67 352 26 52

e-mail: konferencjaih@pwsz.pila.pl

www.seminarium.pwsz.pila.pl

 

OPŁATA SEMINARYJNA:

500 PLN (opłata obejmuje koszt publikacji, uroczystą kolację, przerwy kawowe i obiad).

Nocleg we własnym zakresie.

Opłatę należy uiścić na konto Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile:

 

Kredyt Bank SA Filia Nr 1 w Pile:

56150010411215900114390000

z dopiskiem: Seminarium Instytutu Humanistycznego

 


[1] Chodubski A.: Idea dobrego państwa w kształtującym się ładzie informacyjnym. [W:] Kacprzak L., Knopek J., Mierzejewski D.: Wartości a współczesne państwo. Piła 2009, s. 43. ISBN 978-83-89795-61-8.

 

 

 

I MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM NAUKOWE

DETERMINANTY ROZWOJU REGIONÓW W EUROPIE SPOŁECZEŃSTWO, GOSPODARKA,  TURYSTYKA

PANEL PROBLEMOWY:   SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE JAKO WSPÓLNE

      DOBRO. WYMIAR INTERDYSCYPLINARNY

 

Porządek:

Dzień 1 - miejsce obrad Sala Konferencyjna Hotelu Gromada w Pile:

16:00 - 18:00               Przyjazd i zakwaterowanie uczestników Seminarium w Hotelu Gromada

19:00                           Uroczysta kolacja (Hotel Gromada)

Dzień 2 - miejsce obrad Sala Konferencyjna Hotelu Gromada w Pile:

  9:00 - 12:00                Sesja plenarna - uczestnicy i zaproszeni goście Instytutu Ekonomicznego i Humanistycznego

12:00 - 12:15                Przerwa kawowa

12:15 - 13:25                I część: Praca w Panelach Problemowych

                                    Obiad

14:00 - 15:45                II część : Praca w Panelach Problemowych

15:50 - 16:15                Wspólne podsumowanie obrad i dyskusja,

16.15                            Zakończenie obrad i pożegnanie uczestników i gości Seminarium Naukowego

 

 

Karta zgłoszenia uczestnictwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMINARIUM NAUKOWE

KOMUNIKACJA - KULTURA - KREATYWNOŚĆ

17 - 18 PAŹDZIERNIK 2011 R.

http://kkk.pwsz.pila.pl/