bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

Absolwent specjalności powinien umieć łączyć wiedzę politologiczną, ekonomiczną, prawną, ekologiczną, psychologiczną, organizacji i zarządzania oraz ratownictwa z szeroko rozumianą problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego w sytuacjach kryzysowych w różnych wymiarach ludzkiej egzystencji.

Absolwenci powinni posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • ustawicznego diagnozowania (monitorowania) zagrożeń, sytuacji trudnych w życiu społeczno - politycznym na poziomie lokalnym i regionalnym,
 • kreowania polityki bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • normalizowania sytuacji społeczno - politycznej i gospodarczej po wydarzeniach kryzysowych,
 • organizowania pomocy humanitarnej,
 • opracowania zintegrowanego programu zarządzania w sytuacjach kryzysowych, raportu bezpieczeństwa, planów zarządzania informacją,
 • zarządzania projektami bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • komputerowej implementacji modeli wspomagania decyzji w sytuacjach kryzysowych,
 • organizowania pomocy poszkodowanym, w następstwie wypadków, klęsk żywiołowych, zahamowania rozwoju wstępnych zagrożeń oraz ograniczeniu strat i zniszczeń,
 • organizowania udzielania pomocy psychologicznej, socjalnej w następstwie nagłych i nadzwyczajnych zagrożeń oraz sytuacji kryzysowej.

Absolwenci specjalności bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe będą przygotowani do:

 • promocji polityki bezpieczeństwa,
 • podejmowania decyzji politycznych w sytuacjach kryzysowych,
 • pracy w gminnych, powiatowych i wojewódzkich zespołach reagowania kryzysowego, (rozporządzenie Rady Ministrów z 8 grudnia 2002 roku o powołaniu zespołów reagowania kryzysowego w gminie, powiecie i województwie),
 • ośrodkach interwencji kryzysowych w samorządach terytorialnych,
 • odpowiednich ogniwach odpowiedzialnych za współpracę cywilno-wojskową w samorządzie terytorialnym (CIVIL MILITARYCORPORATION - NATO) w sytuacjach kryzysowych oraz wsparcia państwa-gospodarza (HOST NATION SUPPORT - HNS).

ORGANIZACJA I PRZEBIEG STUDIÓW

     Studia zawodowe stacjonarne na specjalności bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe trwają 6 semestrów. Obejmują zajęcia dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia, laboratoria i seminaria) oraz 4 tygodnie praktyki zawodowej. Formą zaliczenia poszczególnych przedmiotów jest egzamin lub zaliczenie z oceną. Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej -licencjackiej i zdaniem egzaminu dyplomowego.

Studenci studiów stacjonarnych odbywają praktykę zawodową w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych w miesiącach: lipiec - wrzesień, po zakończeniu drugiego roku. Harmonogram odbywania praktyk jest indywidualnie konstruowany dla specjalności. Może odbywać się w: Centrum Powiadamiania Ratunkowego, jednostkach ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej, zespołach ratownictwa medycznego i szpitalnym oddziale ratunkowym, Centrum Pomocy Rodzinie, gminnych zespołach reagowania, powiatowych i wojewódzkich Centrach Zarządzania Kryzysowego.

Celem praktyki jest zapoznanie się ze strukturą organizacyjną, zadaniami jednostek oraz dokumentacją planistyczną i operacyjno-ratowniczą.

     Studia niestacjonarne trwają sześć semestrów i obejmują 60% godzin zajęć dydaktycznych, planowanych dla studentów studiów stacjonarnych. Plan studiów niestacjonarnych obejmuje ten sam zakres treści programowych jak plan studiów stacjonarnych. Studia niestacjonarne realizowane są w formie trzydniowych zjazdów dwa lub trzy razy w miesiącu.

Praktykę zawodową studenci realizują we własnym zakresie przez cały okres trwania studiów, zgodnie z programem przygotowanym przez Studium Praktyk.