administracja europejska

Absolwent specjalności ADMINISTRACJA EUROPEJSKA posiada ogólną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Rozumie i umie analizować procesy społeczne i polityczne dokonujące się w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej, a także zasady ekonomiczne i prawne leżące u podstaw organizacji i funkcjonowania współczesnych społeczeństw. Zna historię Europy, uwarunkowania jej integracji, a także genezę powstania i zasady funkcjonowania Unii Europejskiej.
     Absolwent umie rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać informacje, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu. Absolwent jest przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli, instytucjach i organizacjach krajowych i regionalnych, przedsiębiorstwach współpracujących z krajami Unii Europejskiej, placówkach kulturalnych, i środkach masowego przekazu (po dodatkowym kształceniu z zakresu dziennikarstwa) oraz szkolnictwie - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

ORGANIZACJA I PRZEBIEG STUDIÓW
Proces dydaktyczny

     Studia zawodowe stacjonarne na specjalności ADMINISTRACJA EUROPEJSKA trwają sześć semestrów. Obejmują zajęcia dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia, laboratoria i seminaria) oraz 4 tygodnie praktyki zawodowej. Formą zaliczenia poszczególnych przedmiotów jest egzamin lub zaliczenie z oceną. Szczegółowe zasady zaliczania określa Regulamin Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile. Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej - licencjackiej i zdaniem egzaminu dyplomowego.
     Studia niestacjonarne trwają sześć semestrów i obejmują minimum 60% godzin zajęć dydaktycznych, planowanych dla studentów studiów stacjonarnych. Program studiów niestacjonarnych obejmuje ten sam zakres treści merytorycznych jak program studiów stacjonarnych. Dotyczy to także punktów ECTS uzyskiwana przez studentów studiów niestacjonarnych. Również czas trwania praktyki zawodowej jest taki sam, jak dla studiów stacjonarnych i wynosi 4 tygodnie. Studia niestacjonarne realizowane są w formie trzydniowych zjazdów dwa lub trzy razy w miesiącu.

Praktyki zawodowe
     Studenci studiów stacjonarnych odbywają praktykę w wymiarze 4 ty¬godni, w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych, w miesiącach: lipiec - wrzesień, po zakończeniu drugiego roku studiów.
     Studenci studiów niestacjonarnych odbywają praktykę również po drugim roku studiów. Dokładny czas realizacji ustalają samodzielnie, tak aby praktyka nie kolidowała z obowiązkami wynikającymi z pracy zawodowej.