lingwistyka stosowana

     Standardem współczesnego świata jest znajomość co najmniej jednego języka obcego. Trzonem specjalności lingwistyka stosowana będzie język angielski, dodatkowo studenci zdobędą od podstaw znajomość drugiego języka, do wyboru - rosyjskiego lub niemieckiego. Dzięki temu uzyskają kwalifikacje w zakresie dwóch języków, umożliwiające zatrudnienie w biurach tłumaczeń oraz na wszystkich innych stanowiskach, bazujących na zawodowej znajomości języka obcego.

     Poziom zawodowy języka obcego oznacza, że będzie on zbliżony do znajomości języka rodzimego, a więc bardzo wysoki. Określamy go na poziomie C2 dla języka wiodącego i C1 dla języka drugiego - według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Absolwent lingwistyki stosowanej nie tylko pozna język tak, by móc swobodnie rozmawiać, ale też będzie potrafił posługiwać się językiem specjalistycznym, niezbędnym do wykonywania zawodu tłumacza i nauczyciela. Zyska również podstawowe umiejętności wykorzystania najnowszych narzędzi technologicznych i informacyjnych, wspomagających warsztat pracy, np. proces edycji tekstu. Ponadto, co jest równie ważne, osoba, która posiada wiedzę z zakresu lingwistyki stosowanej, orientuje się w regułach komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Posiądzie również umiejętności organizacyjne, kierownicze, będzie mogła prowadzić negocjacje oraz promocję. Tym samym absolwent tej specjalności będzie mógł wykorzystać znajomość języka i wiedzę o nim w różnych obszarach życia.

Prócz klasycznego kształcenia z zakresu wybranego języka, historii i kultury, gwarantowanego przez wysoko wykwalifikowaną kadrę akademicką, specyfiką studiów będzie bogaty program praktyk zawodowych, w ramach których już na studiach będzie można zdobyć pierwsze doświadczenie zawodowe w rzeczywistych warunkach funkcjonowania przedsiębiorstwa, czy też urzędu,  co niewątpliwie ułatwi wejście absolwenta na rynek pracy.

ORGANIZACJA l PRZEBIEG STUDIÓW

     Studia na specjalności lingwistyka stosowana odbywają się w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia trwają 6 semestrów. Obejmują zajęcia dydaktyczne (wykłady, konwersatoria, ćwiczenia, laboratoria językowe i seminaria) oraz 6-tygodniową praktykę zawodową. Na program studiów składają się przedmioty kształcenia ogólnego, podstawowe i kierunkowe, specjalizacyjne i specjalnościowe. Formą rozliczenia poszczególnych przedmiotów jest egzamin, zaliczenie z oceną lub zaliczenie. Studia kończą się zdaniem egzaminu dyplomowego, do którego dopuszczenie uwarunkowane jest uzyskaniem pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów objętych planem studiów, praktyki zawodowej i pracy dyplomowej.

     Studia niestacjonarne obejmują te same treści programowe, które realizowane są w formie trzydniowych zjazdów, z reguły 2 razy w miesiącu. Studenci studiów niestacjonarnych odbywają praktykę zawodową na dwóch ostatnich semestrach studiów, zgodnie z programem opracowanym przez Studium Praktyk, na zasadach określonych uchwałą Senatu PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile.