Konkursy dla gimnazjalistów

REGULAMIN

ORGANIZATOR:
Zakład Języka Angielskiego
Zakład Lingwistyki Stosowanej
Instytut Humanistyczny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile

UCZESTNICY:
Uczniowie gimnazjum

CELE KONKURSU:
• motywowanie uczniów do podnoszenia poziomu umiejętności językowych;
• zainteresowanie uczniów kulturą państw angielskiego lub niemieckiego obszaru językowego;
• sprawdzenie umiejętności językowych przed egzaminem gimnazjalnym.

ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU:
• Etap szkolny - 17.01.2014 r., godz.10.00, dla wszystkich chętnych uczniów gimnazjum. Pisemne testy leksykalno-gramatyczne oraz sprawdzające rozumienie tekstu czytanego, wraz z kluczem, przesyłane są przez organizatorów
do szkół drogą mailową w pierwszej dekadzie stycznia, a nauczyciele języków w szkołach odpowiedzialni są
za przeprowadzenie konkursu oraz wyłonienie nie więcej niż 2 uczniów, którzy osiągnęli najwyższe rezultaty i będą uczestniczyć w finale konkursu.
• Zgłoszenie uczniów do finału konkursu - należy przesłać do 17.02.2014 r., pocztą elektroniczną na adres: konkurs@pwsz.pila.pl lub na adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile
ul. Podchorążych 10, 64-920 PIŁA z dopiskiem: "KONKURS - GIMNAZJUM", wyłącznie na załączonym formularzu zgłoszeniowym.
• Finał konkursu - 19.03.2014 r., godz.10.00 odbywa się w siedzibie organizatora. Ma formę pisemnego testu leksykalno-gramatycznego z elementami wiedzy o kulturze danego obszaru językowego oraz sprawdzającego rozumienie tekstu czytanego, który trwa 90 min. Jeżeli uczeń skończy pracę wcześniej może opuścić salę za zgodą komisji.
• Testy oceniane są przez komisję składającą się z wykładowców i studentów filologii angielskiej oraz lingwistyki stosowanej PWSZ w Pile;
• Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród laureatom - w tym samym dniu, około godziny 13.00.
• Uczeń przystępujący do etapu finałowego zobowiązany jest do posiadania ważnej legitymacji szkolnej.

INFORMACJE DODATKOWE:
• Wszystkie informacje dotyczące finału będą publikowane na stronie internetowej www.pwsz.pila.pl
i przesyłane do szkół drogą elektroniczną, dlatego bardzo ważne jest dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
• Wszyscy uczestnicy finału otrzymują drobne upominki.
• Laureaci otrzymują dyplomy oraz atrakcyjne nagrody i wyróżnienia.
• Ten sam uczeń może wziąć udział, w tym samym roku tylko w jednym konkursie: języka angielskiego
lub języka niemieckiego.
• Uczestnicy konkursu przyjeżdżają Piły na koszt własny wraz z opiekunami, którzy są odpowiedzialni za uczniów
przez cały czas trwania konkursu.
• Kontakt telefoniczny do organizatora: 501 349 959 (mgr Ewa Rogozińska)
• Organizatorzy: język angielski - mgr Marta Książek-Róg, mgr Ewa Rogozińska, mgr Bożena Zajączkowska
język niemiecki - mgr Kinga Kokotowska, mgr Katarzyna Grus-Matyla, dr Paweł Wałowski

Zakres materiału:
1) Konkurs obejmuje materiał gramatyczno-leksykalny określony przez podstawę programową dla gimnazjów.
2) Część kulturoznawcza opiera się na materiale zawartym w podręcznikach, czasopismach anglojęzycznych
i niemieckojęzycznych oraz ogólnie dostępnych materiałach na poziomie średnio zaawansowanym.