filologia angielska

Absolwent specjalności filologia angielska* legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością jednego języka obcego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu. Posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Nabyte umiejętności umożliwiają absolwentowi pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury. Absolwent może znaleźć zatrudnienie jako nauczyciel, gdyż spełnia wymogi określone w standardach kształcenia nauczycieli zawartych w drodze Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 września 2003 r., Dz. U. Nr 170 poz. 1655. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Absolwent w czasie studiów nabywa umiejętności w zakresie:

 • specjalności studiów, aby w sposób kompetentny przekazywać nabytą wiedzę oraz móc ją samodzielnie pogłębiać i aktualizować, a także integrować z innymi dziedzinami wiedzy,
 • psychologii i pedagogiki, aby pełnić funkcje wychowawcze, opiekuńcze i dydaktyczne, umieć wspierać wszechstronny rozwój dziecka, indywidualizować proces nauczania, zaspokajając szczególne potrzeby edukacyjne swoich uczniów, organizować życie społeczne na poziomie szkoły i środowiska lokalnego, współpracować z innymi nauczycielami, rodzicami i społecznością lokalną,
 • dydaktyki przedmiotowej (metodyki), umożliwiające skuteczne prowadzenie zajęć edukacyjnych, rozbudzanie zainteresowań poznawczych w przedmiocie oraz wspieranie rozwoju intelektualnego ucznia poprzez umiejętny dobór metod aktywizujących, technik nauczania, środków i pomocy dydaktycznych, a także umiejętność badania i oceny osiągnięć uczniów oraz własnej praktyki,
 • wykorzystywania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w nauczaniu języków obcych,
 • posiadania umiejętność wypowiadania się w sposób poprawny i zrozumiały, z zachowaniem zasad kultury języka,
 • efektywnego i zgodnego z zasadami higieny posługiwania się narządami głosu,
 • wyrażania gotowości do rozwoju osobistego i zawodowego oraz kształcenia się przez całe życie,
 • komunikacji na szczeblach regionalnych, ponadregionalnych i kulturowych,
 • specjalistycznej wiedzy w zakresie praktycznej znajomości języka,
 • umiejętności organizatorskich, kierowniczych, pedagogicznych, prowadzenia negocjacji oraz promocji,
 • szerokiego oddziaływania na jednostkę, grupę i środowisko społeczne oraz podejmowania różnorodnych ról społeczno - zawodowych z zachowaniem zasad etyki.

ORGANIZACJA l PRZEBIEG STUDIÓW

Studia na specjalności filologia angielska odbywają się w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Trwają 6 semestrów. Obejmują zajęcia dydaktyczne (wykłady, konwersatoria, ćwiczenia, laboratoria językowe i seminaria) oraz 8-tygodniową praktykę zawodową. Na program studiów składają się przedmioty kształcenia ogólnego, podstawowe i kierunkowe, specjalizacyjne i specjalnościowe. Formą rozliczenia poszczególnych przedmiotów jest egzamin, zaliczenie z oceną lub zaliczenie. Studia kończą się zdaniem egzaminu dyplomowego, do którego dopuszczenie uwarunkowane jest uzyskaniem pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów objętych planem studiów, praktyki zawodowej i pracy dyplomowej.

Studia niestacjonarne, obejmujące te same treści programowe, realizowane są w wymiarze nie mniejszym niż 60% liczby godzin studiów stacjonarnych, w formie trzydniowych zjazdów, z reguły dwa lub trzy razy w miesiącu (piątek po południu, sobota i niedziela). Studenci studiów niestacjonarnych odbywają praktykę zawodową na dwóch ostatnich semestrach studiów, zgodnie z programem opracowanym przez Studium Praktyk, na zasadach określonych uchwałą Senatu PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile.

* W informatorze na rok akademicki 2012/2013 podana jest nazwa specjalności „filologia angielska i wiedza o społeczeństwie". Zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, znowelizowanymi na początku roku 2012, w roku akademickim 2012/2013 prowadzona będzie specjalność „filologia angielska".