informatyka w biznesie i administracji

      Absolwent specjalności Informatyka w Biznesie i Administracji posiada wykształcenie obejmujące wiedzę z dziedziny ekonomii i informatyki oraz profesjonalne przygotowanie do pracy z nowoczesnymi środkami, metodami i narzędziami informatyki we wszystkich sferach biznesu oraz administracji państwowej i samorządowej.
      Posiada rzetelną wiedzę ekonomiczną, potrafi analizować problemy ekonomiczne i poszukiwać dróg ich rozwiązania zarówno w pracy indywidualnej jak i zespołowej, posiada pogłębioną wiedzę w zakresie ilościowych metod badań oraz optymalizacji procesów gospodarczych.
Posiada obszerną wiedzę informatyczną w zakresie programowania komputerów, oprogramowania systemowego, narzędziowego i użytkowego, sieci komputerowych, systemów baz danych oraz zintegrowanych systemów informatycznych oraz łatwość adaptacji wiedzy do potrzeb różnych jednostek gospodarczych. 
Potrafi wykorzystywać współczesne języki programowania strukturalnego i obiektowego w celu tworzenia nowego oprogramowania (w tym także aplikacji internetowych i baz danych).
Posiada umiejętności w zakresie projektowania, konfiguracji oraz zarządzania lokalnymi i rozległymi sieciami komputerowymi oraz systemami baz danych.
Potrafi tworzyć grafikę użytkową i reklamową, stosować nowoczesne technologie informatyczne w obszarze e-biznesu, prowadzić badania operacyjne,  wypracowywać prognozy, tworzyć symulacje  komputerowe, współuczestniczyć w procesach komputerowego wspomagania zarządzania.
Posiada znajomość co najmniej jednego języka obcego, swobodnie posługuje się terminologią w zakresie  ekonomii i informatyki.

Po uzyskaniu tytułu licencjata absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach II-go stopnia.

ORGANIZACJA I PRZEBIEG STUDIÓW

      Studia odbywają się w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia realizowane są w ciągu 6 semestrów. Obejmują zajęcia dydaktyczne (wykłady, konwersatoria, ćwiczenia i seminaria) oraz 6 tygodni praktyki zawodowej i 2 tygodnie praktyki dyplomowej. Na program studiów składają się przedmioty ogólne oraz specjalistyczne. Formą rozliczenia poszczególnych przedmiotów jest egzamin lub zaliczenie.
Studia kończą się egzaminem dyplomowym, do którego dopuszczenie uwarunkowane jest uzyskaniem pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów objętych planem studiów, praktyki zawodowej oraz pozytywnej oceny z pracy dyplomowej.
      Studia niestacjonarne, obejmujące te same treści programowe, realizowane są w formie trzydniowych zjazdów, z reguły dwa razy w miesiącu (piątek po południu, sobota i niedziela).