Ubezpieczenie NNW

UWAGA STUDENCI I PRACOWNICY PWSZ PIŁA

Informujemy, że indywidualne - dobrowolne (prywatne) ubezpieczenie NNW dla studentów i pracowników  PWSZ na rok akademicki 2013/2014  wynosi:  składka roczna 40,00 zł  przy sumie ubezpieczeniowej  15.000,00 zł.

Ubezpieczenie obejmuje:

- zakres podstawowy ( skutki nieszczęśliwego wypadku- śmierć, trwałe uszkodzenie ciała, trwały uszczerbek na zdrowiu, złamania kości i zwichnięcia stawów, oparzenia i odmrożenia, koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz koszty odbudowy stomatologicznej zębów stałych, zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych, pobyt w szpitalu: pogryzienia przez psa, pokąsania i ukąszenia, wstrząśnienie lub podejrzenie wstrząśnienia mózgu, świadczenie typu assistance  na terytorium RP),

- zwrot kosztów leczenia w wyniku wypadku - do kwoty 4.500,00 w tym rehabilitacji - na podstawie oryginałów rachunków/ oryginałów dowodów ich zapłaty

- zasiłek dzienny - z powodu choroby NW trwającej co najmniej 14 dni - w wysokości 9 zł za każdy dzień niezdolności

- jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu ubezpieczonego spowodowanego nowotworem złośliwym w wysokości 1.000,00 zł

- jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu dziecka, studenta w wieku do 25 lat z powodu wrodzonej wady serca w wysokości 1.000,00 zł ,

- jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci przedstawiciela ustawowego na skutek NW ( rodzice, opiekunowie) w wysokości 1.000,00 zł,

- dla pracowników dydaktycznych ubezpieczenie OC - na sumę ubezpieczeniową 100.000,00 - składka dodatkowa 5,00 zł.,

- ubezpieczenie obejmuje NNW w kraju i za granicą przez 24 godziny na dobę - w okresie od 01.10.2013 r. do 30.09.2014 r.

Wpłaty można dokonywać indywidualnie lub grupowo w budynku  A - w Kwesturze pok. 16  od godz. 800- 1530.

W związku z powyższym prosi się Starostów grup o zebranie w/w kwoty od zainteresowanych studentów i dostarczenie łącznie z listą studentów zawierającą dane: imię i nazwisko studenta, PESEL oraz adres zamieszkania do Kwestury Uczelni - pok. 16.

Studenci niestacjonarni będą mogli dokonywać wpłat w wyznaczone soboty - w trakcie przyjmowania wniosków stypendialnych.

Wpłaty należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 31.10.2013 r.

Po upływie w/w terminu student nie będzie miał możliwości przystąpienia do grupowego ubezpieczenia studentów PWSZ w Pile.

 

 

ZGŁOSZENIE SZKODY W PZU S.A.

Z UBEZPIECZENIA NNW STUDENTÓW  I  PRACOWNIKÓW PWSZ

 

 

 Szkody będące następstwem NW można zgłaszać telefonicznie z dowolnego miejsca przez całą dobę, pod numerem infolinii PZU S.A.:

 

·        801102102   ( z telefonu stacjonarnego)

·        22 5665555  ( z telefonu stacjonarnego lub komórkowego)

 

Skorzystanie z usługi ASSISTANCE pod numerem telefonu:

·        22 5665555 ( Centrum alarmowe PZU )

 

Zgłoszenie szkody przez INTERNET:

·        www.pzu.pl

 

Numer polisy ubezpieczeniowej niezbędnej przy zgłoszeniu szkody będącej następstwem NW:

 

·        GPA 12062130 - okres ubezpieczenia  od 01.10.2013 r. do 30.09.2014 r.

·         FPG 20051725 - okres ubezpieczenia  od 01.10.2012 r. do 30.09.2013 r.

·         FPG 20051610 - okres ubezpieczenia  od 01.10.2011 r. do 30.09.2012 r.

Ogólne warunki ubezpieczenia NNW dostępne tutaj :