Opłaty za studia 2013/2014

WYSOKOŚĆ I ZASADY WNOSZENIA OPŁAT ZA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014

dotyczy wyłącznie studentów:

  • niestacjonarnych
  • stacjonarnych powtarzających semestr
  • stacjonarnych studiujących na drugim lub kolejnym kierunku studiów w formie stacjonarnej i rozpoczętym po dniu 30 września 2012 r

KIERUNEK

OPŁATA SEMESTRALNA

OPŁATA RATALNA

EKONOMIA 

1800 zł

360 zł

POLITOLOGIA

1950 zł

390 zł

PRACA SOCJALNA

2000 zł

400 zł

FILOLOGIA

2200 zł

440 zł

ELEKTROTECHNIKA

2200 zł

440 zł

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

2200 zł

440 zł

BUDOWNICTWO

2200 zł

440 zł

TRANSPORT

2200 zł

440 zł

PIELĘGNIARSTWO

1800 zł

360 zł

FIZJOTERAPIA

2700 zł

540 zł

RATOWNICTWO MEDYCZNE

2400 zł

480 zł

KOSMETOLOGIA 2300 zł 460 zł

Studenci niestacjonarni i powtarzający semestr mogą wnosić opłaty za studia w 10 ratach płatne w terminach:

          - I rata do 15 października 2013r.
          - II rata do 15 listopada 2013r.
          - III rata do 15 grudnia 2013r.
          - IV rata do 15 stycznia 2014r.
          - V rata do 15 lutego 2014r.
          - VI i VII rata do 15 marca 2014r.
          - VIII rata do 15 kwietnia 2014r.
          - IX rata do 15 maja 2014r.
          - X rata do 15 czerwca 2014r.

UWAGA!
W przypadku wniesienia opłaty za semestr jednorazowo
- do 15 października 2013r. za semestr zimowy
- do 15 marca 2014r. za semestr letni
studentowi przyznaje się ulgę w wysokości 100 zł za każdy semestr. Ulga nie przysługuje w przypadku powtarzania semestru.

Opłaty za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych należy uiszczać wyłącznie na indywidualny rachunek bankowy (numer w Umowie o warunkach świadczenia usług edukacyjnych dla studentów). Uczelnia nie odpowiada za skutki wykorzystywania numerów kont innych niż w umowie.

Wobec studentów, którzy zalegają z opłatą, Instytuty zobowiązane są do powstrzymywania się od wydawania kart egzaminacyjnych, dokonywania zaliczeń semestru, wpisu na semestr. Brak uregulowania zaległości powyżej 1 miesiąca po upływie terminu płatności skutkuje skreśleniem z listy studentów.
Osoby, które zostały skreślone z listy studentów/słuchaczy z powodu braku opłat, mogą złożyćpisemny wniosek o ponowne wpisanie na listę, jeśli uregulują zaległości wraz z należnymi odsetkami ustawowymi.

Za powtarzanie przedmiotu na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce ustala się semestralną opłatę obliczaną, jako iloczyn semestralnej liczby godzin dydaktycznych powtarzanego przedmiotu oraz stawki wynoszącej 6 zł za jedną godzinę zajęć.

Za korzystanie z zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS oraz z zajęć nieobjętych planem studiów ustala się semestralną opłatę w wysokości 150 zł za każdy przedmiot.

Uczelnia nie pobiera opłat za rejestrację na kolejny semestr lub rok studiów, egzaminy, w tym egzamin poprawkowy, egzamin komisyjny, egzamin dyplomowy, wydanie dziennika praktyk zawodowych, złożenie i ocenępracy dyplomowej oraz wydanie suplementu do dyplomu.

Informacja

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 99 ust. 2a ustawy z dnia 27.07.2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) uprzejmie informuje wszystkich zainteresowanych studentów i absolwentów, ze rozpoczęte przez nich studia przed datą 1.10.2011 r. (wejścia w życie znowelizowanych przepisów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym) nie mają wpływu na odpłatność za studia stacjonarne w uczelniach publicznych.

Podjęcie dowolnego kierunku studiów I stopnia na naszej Uczelni nie wiąże się z koniecznością jednoczesnego podjęcia studiów II stopnia na innej uczelni.
Każdy student, który w roku akademickim 2011/2012 został przyjęty na studia II stopnia będzie mógł ponadto podjąć inne studia także I stopnia i nie wnosić za nie opłat.
Podajemy również, że wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem na drugim i kolejnych kierunkach studiów ustala Rektor Uczelni.

Zasady wystawiania faktur VAT za usługi edukacyjne

Na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337), stosuje się następujące zasady przy wystawianiu faktur potwierdzających wniesienie opłaty za usługi edukacyjne:

1. Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty za usługi edukacyjne wystawiane są na podmiot, z którym zawarła umowę o naukę.

2. Dokonanie wpłaty przez pracodawcę na rzecz swojego pracownika z tytułu świadczonych usług edukacyjnych nie zmienia faktu, że usługobiorcą jest STUDENT -PRACOWNIK. W takim przypadku NABYWCĄ na wystawionej fakturze będzie student - pracownik, natomiast pracodawca będzie figurował jako płatnik.

3. Faktura VAT potwierdzająca dokonanie opłaty z tytułu świadczonych usług edukacyjnych może zostać wystawiona na pracodawcę jako nabywcę usługi, wyłącznie w takim przypadku, gdy pracodawca zawrze z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Stanisława Staszica w Pile umowę cywilnoprawną na świadczenie takich usług na rzecz oddelegowanego pracownika.

Nie jest możliwe wystawienie faktury VAT na firmę, która refunduje studentowi ponoszone przez niego koszty nauki.

4. Zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia powołanego w podstawie prawnej, fakturę VAT wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi z zastrzeżeniem § 10 i 12. Zgodnie z § 10 ust. 1 i 3 rozporządzenia, jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część lub całość należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, ratę, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy. Fakturę wystawia się również nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano każdą kolejną część należności. Wpłatę czesnego przez studenta traktujemy jako zaliczkę. Fakturę VAT dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a taką osobą jest student, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług wystawia się tylko i wyłącznie na żądanie tych osób.

W związku z powyższym, fakturę VAT wystawiamy na żądanie studenta zgłoszone w ciągu siedmiu dni od dnia dokonania opłaty za studia.

Po upływie tego terminu nie będzie możliwe wystawienie faktury. Uczelnia może wystawić wyłącznie zaświadczenie o wysokości dokonanej wpłaty.

Wniosek o wystawienie faktury

Pobierz plik programu WordPobierz plik PDF